Month: October 2007

Khách lạ

Hôm nay bỗng thấy trên ClustrMaps mấy đốm đỏ mới liền. Tại sao lại thế…