Month: July 2007

Dreamhost cùi bắp!

Trả tiền mua host cả tuần mà nó không thèm kích hoạt tài khoản. Chửi…

Em lại đú đởn

Cái E603 tạm ổn rồi. Bây giờ thì dùng đến đâu sửa/bổ sung đến đấy…

Sống đẹp

Sống đẹp thật khó. Sống đẹp trên thế giới trực tuyến cũng có nhiều đòi…