Month: March 2007

Củ chuối

1. Cả hai ngày nay, mạng chậm như rùa, chết lên chết xuống. Có lẽ…

Trang mặc định (Home page)

“When Firefox starts, show my home page:” http://ngonngu.net/ http://luom.tv/wp-admin/ http://gmail.com/ http://www.google.com/reader/view/

23

23 là một số nguyên tố. Không ngờ rằng-thì-là cái món số nguyên tố này…