Day: December 18, 2006

Em siêu gà

Ở cơ quan, muốn vào Internet là phải qua proxy. Trên Windows thì là chuyện…