Month: July 2006

Phép chia

PHÉP CHIA Ngoài sân, bóng cái cọc chỉ còn một mẩu, từng đám rêu đen…

… Êu!…

“Nhôm, gang, đồng, chì, dép rách, sắt vụn, thủy tinh vỡ bán đổi kẹo kéo…

Số đào… tẩu

– Kém tắm như tao thì chỉ có… ruồi theo. Đâu đào hoa, lắm em…

Cào WorldEbookFair

Bọn WorldEbookFair quảng cáo bằng cách bôi ra cái trò “Free Access to the public…