Sáng tạo và sở hữu

Đối với những đề tài được cơ quan, Nhà nước (gọi chung là các cơ quan) cấp ngân sách, về bản chất, các cơ quan đó là chủ đầu tư, còn cán bộ nghiên cứu là người thi công. Trong hệ thống sản xuất xã hội, người sở hữu tư liệu sản xuất quyết định quá trình tổ chức phân công lao động, phân phối sản phẩm xã hội vì lợi ích của mình, còn người không sở hữu thì phục tùng sự phân công nói trên. Vì thế, các cơ quan đã là chủ đầu tư thì cũng đồng nghĩa với việc là người sở hữu.
Đọc tiếp “Sáng tạo và sở hữu”

Ăn phải bùa mê, thuốc lú

Càng nghĩ càng thấy hận cái máy tính với cái blog khỉ gió này. Nó chả để cho mình học bài gì cả :(. Kiểu này thi trượt là cái chắc!

Tình trạng sử dụng với phong cách và năng lực

Liệu có thể lấy căn cứ chính là tình trạng sử dụng từ ngữ nước ngoài trong phát ngôn (bao gồm cả khi nói và viết; và ở mọi phong cách: Từ phong cách khoa học đến phong cách khẩu ngữ,…) để kết luận về phong cách (xét ở khía cạnh tâm lí học) và năng lực ngôn ngữ (chủ yếu là ngoại ngữ và một phần là tiếng mẹ đẻ)?

Khi Bill Gates đến thăm

– Khi Bill Gates đến thăm một trường đại học ở Việt Nam thì trường đó sẽ làm gì?
– Sẽ đóng cửa tất cả các phòng thực hành máy tính cho sinh viên. Đề nghị nhân viên tắt hết máy tính,…
– Lí do?
– Vì mọi máy tính đều dùng Windows và M$ Office.
– … Và không có cái nào có bản quyền?
– Tất nhiên!

The HTML Hell Page

http://www.catb.org/~esr/html-hell.html

"Okay," I hear you saying, "so you’ve given me good advice on how not to screw up. Have you got anything more positive to say? Like, good things to do and how I can improve my page?" For you, my friend, I have three words. Content, content, and content. Give the audience a reason to care. Too many web pages are like tales told by idiots, full of sound and fury, signifying nothing. Do you want to be interesting? Then forget the graphics and the glitz. First and foremost, have something to say.

Đọc tiếp “The HTML Hell Page”