Tạo danh sách đối chiếu chính tả

#! /bin/sh # Trường hợp CH – TR # Lấy 'LIST' (danh sách các âm tiết) ở đây: echo 'Đang tạo danh sách các âm tiết…' egrep "^ch" LIST > ch.txt egrep "^tr" LIST > ch.txt echo 'Đang tạo danh sách tạm…' sed -e 's/^ch//g' -e 's/$/_ /g' ch.txt > tmp.txt sed -e 's/^tr//g' -e […]