Tạo danh sách đối chiếu chính tả

#! /bin/sh

# Trường hợp CH - TR
#  Lấy 'LIST' (danh sách các âm tiết) ở đây: 
echo 'Đang tạo danh sách các âm tiết...'
egrep "^ch" LIST > ch.txt
egrep "^tr" LIST > ch.txt

echo 'Đang tạo danh sách tạm...'
sed -e 's/^ch//g' -e 's/$/_ /g' ch.txt > tmp.txt
sed -e 's/^tr//g' -e 's/$/__ /g' tr.txt >> tmp.txt

# Sắp xếp (sau khi đã cập nhật locale:  http://forum.vnoss.org/viewtopic.php?id=1948)
sort tmp.txt > CH-TR.txt

echo 'Tạo các cặp'
sed -r -e 's/^(.*)__ $/\\|tr\\1/g; s/^(.*)_ $/\\|ch\\1\\|/g' -i CH-TR.txt
sed -e :a -e '/$/N;s/\\n//g; ta' -i CH-TR.txt
sed -r -e 's/\\|ch/\\nch/g' -i CH-TR.txt
sed -r -e 's/\\|\\|/\\t/g; s/\|$/\\t/g; s/\\|tr/\\n\\ttr/g' -i CH-TR.txt
sed -e '/^$/d' -i CH-TR.txt

echo 'Removing temporary file'
rm -f tmp.txt

echo -e "\\nCẢNH BÁO:\\nDanh sách còn nhiều lỗi.\\nTrong phiên bản này, bạn phải chỉnh sửa thủ công.\\n"

#  TODO:
#  Tự động sửa lỗi cho các cặp không đúng. Có lẽ phải dùng Perl.

Sinh nhật Huy “tồ”

Bị gọi là “tồ” nhưng lại là thằng khôn nhất nhà, phải không ku em? 😉

Chúc ku em luôn khoẻ, yêu đời, học tốt và đến tháng 9 này sẽ là một sinh viên của trường đại học mà em thích!

— Anh Long