Month: February 2006

Có ai bắt ép đâu

Thằng Vượnghẻ kêu là cỡ chữ trên cái bờ-lốc này bé quá. Đọc khó chịu.…